دانلود رایگان کتاب سواد پائولو فریره


مترجم: حسام حسین زاده


نویسنده: پائولو فریرهدانلود


فهرست: 

مقدمه سواد و پداگوژی توانمندسازی سیاسی هنری ژیرو

فصل اول اهمیت عمل خوانش

فصل دوم سوادآموزی بزرگسالان و کتابخانه های عامه

فصل سوم بازاندیشی سواد: یک گفتگو

فصل چهارم مردم با کلمات شان سخن میگویند: سوادآموزی در عمل

فصل پنجم مروری بر سوادآموزی در گینه بیسائو

فصل ششم بیسوادیِ سواد در ایالات متحده

فصل هفتم سواد و پداگوژی انتقادی

ضمیمه نامه به ماریو کابرالبرچست ها : ,,,,,,,,,,,